Kinh 202 Người có lòng tin | Tăng chi bộ kinh | Thích Tâm Hạnh

KINH202

Thiền Viện Vạn Hạnh chiều thứ bảy TT Thích Tâm Hạnh giảng tiếp  Tăng chi bộ kinh, Chương 4 pháp  Phẩm XXI Bậc Chân Nhân  Kinh 202 Người có lòng tin, kinh203 Kẻ tàn hại chúng sinh kinh 204- 205 Con đường tám ngành (Bát Chánh Đạo)

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*