Nhất Thiết Lậu Hoặc

thienvien

TT Thích Viên Trí giảng bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc (Phương pháp đoạn trừ phiền nảo), một bài kinh quan trọng trong Trung Bộ kinh tạng Nikaya; tại Thiền Viện Vạn Hạnh.

(Visited 137 times, 1 visits today)
Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*