Tự nương tựa tự điều phục | Thích Giác Giới

September 25, 2018 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Sau thời gian tạm nghĩ An Cư, Thiền Viện Vạn Hạnh  sáng Chủ Nhật TT Thích Giác Giới đã bắt đầu sinh hoạt Giảng Pháp […]

Luanhoisinhdiet

Luân hồi sanh diệt | Thích Tâm Hạnh

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh , Thầy Thích Tâm Hạnh giảng về ý nghĩa Luân hồi sanh diệt trong bài kệ […]