TTamHanh

Thích Tâm Hạnh | Giảng giải Bát Nhã Tâm Kinh

May 17, 2018 Thanh Vân 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh Thầy Tâm Hạnh tiếp tục mở rộng đề tài Chơn Tâm và Tánh Không kỳ trước […]