Thích Chơn Minh | Như Thế Nào Là Có Phước

T-Chon-Minh

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh Thầy Thích Chơn Minh đã nói chuyện về  đề tài Như Thế Nào Là Có Phước. Có tiền nhiều là có phước hay được an lạc hạnh phúc là có phước. Sống trong trong giới hạnh là có phước hay sống phóng túng tự do là có phước. Đi chùa nhiều, cúng dường nhiều có phước hay không…

(Visited 91 times, 1 visits today)
Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*