Tu lại từ đầu

Thích Chánh Kiến – Tu lại từ đầu

December 6, 2016 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Sáng Chủ Nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh, Thầy Thích Chánh Kiến  đã giảng một bài pháp rất có ý nghĩa cho những người đi […]