T-Nguyen-Dinh

Chánh niệm nơi thân | Thầy Nguyên Định Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh sau thời khóa Hướng dẫn Thiền, tụng kinh; Thầy Nguyên Định từ Ấn Độ […]