T-Nguyen-Dinh-Yeu to A Di Da

Các yếu tố cần thiết của người tu Tịnh Độ | Thầy T. Nguyên Định | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

January 10, 2020 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh , sau thời khóa Hướng dẫn thiền, Thầy Thích Nguyên Định đã giảng về […]

T-Nguyen-Dinh

Chánh niệm nơi thân | Thầy Nguyên Định Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh sau thời khóa Hướng dẫn Thiền, tụng kinh; Thầy Nguyên Định từ Ấn Độ […]