TamHanh-Tang-Chi-84

Tăng Chi Bộ Kinh 82 83 84 | Chương 5 Pháp, Phẩm IX Trưởng Lão | TT. Thích Tâm Hạnh

November 9, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm IX Trưởng […]

Tam-Hanh-kinh-8081

Tăng Chi Bộ Kinh 80 81 | Phẩm VIII Chiến sĩ | Chương 5 Pháp |TT. T Tâm Hạnh

November 3, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm VIII: Chiến […]

kinh-77-78-79

Tăng Chi Bộ kinh 77 78 79 Sợ hãi trong tương lai | Phẩm VIII Chiến sĩ | Chương 5 Pháp|TT. T Tâm Hạnh

October 29, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm VIII: Chiến […]

Tang Chi Kinh-7576

Tăng Chi Kinh 75 76 Người chiến sĩ| Phẩm VIII Chiến sĩ | Chương 5 Pháp|TT. Thích Tâm Hạnh

October 21, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm VIII: Chiến […]

Tang chi bo Kinh-7172

Tăng Chi Bộ Kinh 71 72 Tâm giải thoát quả|Phẩm VIII Chiến sĩ |Chương 5 Pháp|TT. Thích Tâm Hạnh

October 9, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Bắt đầu Phẩm […]

Tang Chi -kinh-

Tăng Chi Bộ Kinh 69 70 Nhàm chán|Phẩm VII Tưởng |Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

October 6, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm 7: Tưởng […]

Tam-Hanh-Tang-chi-kinh68

Tăng chi kinh 65 66 67 68| Phẩm VII Tưởng Chương 5 pháp TT. Thích Tâm Hạnh

September 28, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm 7: Tưởng […]

tang-chi-bo-kinh-61

Kinh 61 Các Tưởng| Phẩm Tưởng Chương 5 pháp Tăng chi bộ kinh| TT. Thích Tâm Hạnh

September 12, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Bắt đầu Phẩm […]

Tam-Hanh-kinh-58

Tăng Chi Bộ Kinh 58 59 60 Thanh niên Licchavi | Chương 5 Pháp Phẩm Triền cái | TT. Thích Tâm Hạnh

September 9, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm 6: Triền […]

tang chi bo Kinh-57

Tăng Chi kinh 57 Sự kiện cần phải quán sát | Chương 5 Pháp Phẩm Triền cái | TT. Thích Tâm Hạnh

September 3, 2019 Giảng Pháp Vạn Hạnh 0

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm 6: Triền […]