VanNghePhatDan

Im Lặng Chánh Pháp | Thích Tâm Minh

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, TT Thích Tâm Minh giảng tiếp các lời Phật dạy chủ đề Im Lặng Chánh Pháp […]