GiaDinhPhatTu

Giới thiệu thành lập Gia Đình Phật Tử Thiền Viện Vạn Hạnh

Trong buổi giảng sáng Chủ Nhật, Thầy Thích Tâm Hạnh đã giới thiệu Anh Nguyên Thế –  Huy Anh  nói về việc thành lập Gia Đình Phật Tử […]