Tu Định trong lộ trình Giới Định Tuệ | TT. Thích Phước Đạt

TPhuocDat-TuDinh

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Phước Đạt giảng Tu tập Định trong lộ trình Giới Định Tuệ

(Visited 63 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*